ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

 • Müşterilerimizin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, müşteri memnuniyetini arttırıp sürekli iyileşmeyi ve müşteri odaklı başarıyı kalıcı kılmayı,
 • Sektördeki ve Avrupa’daki iyi uygulamaları da dikkate alarak, Yönetim Sistemleri ile ilgili ölçülebilir hedefler belirlemeyi, hedeflerin gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirip yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • Üst yönetimin de desteği ile Yönetim Sistemleri uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına, organizasyonumuzun her kademesinden çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın işbirliği ve katılımı ile sağlamayı,
 • Hedef ve amaçlara ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakların varlığını sağlamayı,
 • Personelimizin ve tedarikçilerimizin kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği, enerji yönetimi ve bilgi güvenliği gibi konularda bilinçlendirilmesini, gelişimini ve katılımcılığını sağlayarak yönetim sistemleri kültürünü güçlendirmeyi,
 • Yürürlükteki yasal mevzuat şartlarına, İSG mevzuatı ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına, çevre ve enerji boyutlarıyla ilgili yükümlü olduğumuz yasal şartlara, mevcut ve gelecekteki müşteri şartlarına, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerine ve Entegre Yönetim Sistemi Şartları dâhil olmak üzere tüm şartlara uyacağımızı,
 • Şirket amaç ve hedeflerine ulaşmak için gösterdiği performansı gözden geçirerek sürekli iyileştirmeyi,
 • Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı, enerji verimli teknolojiyi, ürün ve hizmetleri tercih etmeyi, tesislerimiz, sistemlerimiz ve süreçlerimizin tasarımında, değiştirilmesinde enerji performansını göz önünde bulundurmayı,
 • Atıklarımızı minimum düzeye indirmeyi, kirliliği kaynağında önlemeyi ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini tespit ederek azaltmayı,
 • İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit edip personelin, ziyaretçilerin ve tedarikçilerin sağlık ve güvenlik refahlarını temin etmeyi,
 • Müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza hesap verebilir ve şeffaf, doğru ve güvenilir bir firmadan hizmet aldıklarını hissettirmeyi,
 • Hizmet verilen kapsam bağlamında tüm beklentileri varlık ve süreç yaklaşımında gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmeyi, risklere yönelik kontrolleri geliştirmeyi ve uygulamayı,
 • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve sürekliliğe katkıda bulunmayı,
 • Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamayı,
 • Müşteri, çalışan, çalışan temsilcisi ve tedarikçilerimizin öneri, talep ve şikâyetlerini dinlemeyi, değerlendirmeyi ve katılımları için teşvik etmeyi

taahhüt ederiz.