DAĞITIM BAĞLANTI ANLAŞMASI  • BAĞLANTI (ENERJİ MÜSAADESİ) BAŞVURUSUNUN YAPILMASI

Bağlantı anlaşması; 6446 sayılı ELEKTRİK PİYASASI KANUNU'na istinaden hazırlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği kapsamında bir üretim şirketi, dağıtım şirketi ya da tüketicinin iletim sistemine ya da dağıtım sistemine bağlantı yapması için yapılan genel ve özel hükümleri içeren dağıtım lisansı sahibi “Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi” ile dağıtım sistemi kullanıcısı (müşteri) arasında yapılan anlaşmadır.

Yeni bir tesis veya kullanım yeri için dağıtım sistemine bağlanmak suretiyle elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, bulunduğu dağıtım bölgesindeki şirketimize bağlantı başvurusu dilekçesi ile doğrudan başvurur.

Bağlantı anlaşmasında yer alan adresteki kullanım yeri var olduğu sürece, bağlantı anlaşması yürürlükte kalır ve söz konusu kullanım yerindeki müşteri değişikliği halinde yeni bir bağlantı anlaşması yapılması talep edilmez.

Tüketim tesisleri için dağıtım sistemine bağlantısı istenen kullanım yerinin maliki, kullanım yeri üzerinde tasarruf sahibi bulunan gerçek ve tüzel kişiler veya bunların yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler bağlanmayı talep ettikleri tarihi belirterek bulundukları dağıtım bölgesindeki dağıtım şirketine müracaat eder

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi dağıtım sistemine bağlantı anlaşması için tıklayın.


  • BAĞLANTI ANLAŞMASI BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Bağlantı talebinde bulunan başvuru sahibi;

a) Tapu kaydını ve onaylı elektrik projesini,

b) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 30 ve 31 inci maddelerine göre yapı kullanma iznini,

c) Köy yerleşik alanları ve civarı ile mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 ve 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma iznini,

ç) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belgeyi,

d) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesini,

e) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümleri kapsamındaki yerler için alınan izin belgesini,

f) İnşa halindeki yapılarda şantiye bağlantısı ve/veya bu yapılara ait kalıcı bağlantı için 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca alınan yapı ruhsatını,

g) İlgili mevzuatın zorunlu kılması halinde istenecek diğer belgeleri,

dağıtım şirketine ibraz eder.

  • BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Enerji kullanımında bulunmak isteyen kişi ve/veya kuruluş ilk olarak elektrik talebini dilekçe ile şirketimize iletir.

Bağlantı  başvuru dilekçesi alındıktan sonra, tesis veya kullanım yerine ait elektrik dosyasındaki proje  “proje kontrol mühendisi” tarafından incelenir ve Müşteri Hizmetleri ve Elektrik İç Tesisat Yönetmelikleri’ne uygunlukları test edilip onaylanır. Onaylanan projeyi alan müşteri, belediyeden yapı ruhsatını alır.

Bundan sonra, Proje Servisi ve Tesisat Kontrol Servisi’ne bağlantı başvurusu yapar ve proje dosyasını teslim alır. Tesisat yapıldıktan sonra, Yapı Denetim Birimi, elektrik tesisatının projeye uygunluğunu kontrol eder.

Proje onaylandıktan sonra, abonelik için istenen belgelerin sunulmasıyla abonelik işlemi başlatılır.

Enerji kullanımında bulunmak isteyen kişi ve/veya kuruluşun sayacı yok ise, bağlı olunan hizmet noktalarımızın sayaç servislerine başvuru yapılır. İlgili birim projeye ve TEDAŞ’ın belirlediği kriterlere uygun sayaç seçenekleri hakkında yönlendirme yapar.

  • SİSTEME BAĞLANTI YAPILMASI

Bağlantı anlaşması yapmış olan gerçek veya tüzel kişinin tüketici olarak dağıtım sistemine bağlantısının yapılabilmesi için, perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmanın Şirketimize ibraz edilmesi gereklidir.

Sisteme bağlantı yapılmadan önce, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından:

  • İmar yerleşim alanında iki iş günü içerisinde,
  • İmar yerleşim alanı dışında ise üç iş günü içerisinde,

müşterinin ölçü cihazları ve devrelerinin uygunluğu kontrol edilerek sayaç ve ölçü devrelerinin ilgili bölümleri mühürlenir.